top of page

Anthony Ynohtna

  • Vimeo
  • Instagram
  • Facebook

Gwaith ar bapur | Works on paper


Datblygwyd y dechneg ‘Awtomatiaeth Swrrealaidd’ neu ‘Lluniadu Awtomatig’ yn ystod mudiad Swrrealaidd, a ddechreuodd yn y 1920au cynnar. Cafodd rheolaeth ei diystyru, gan ganiatau’n rhydd i’r gwaith llaw a gwneud marciau ‘fynegi’r isymwybodol’ heb ystyried ansawdd. Gan gymryd rhan yn yr ymarfer o ‘Llif’, mae’r dull seicolegol o ymgolli i arferion o’r fath yn caniatau rhyddid mynegiant llwyr yn ogystal ag ymgysylltu a meddwl isymwybodol ac ymddygiadau eraill. 


The technique, ‘Surrealist Automatism’ or ‘Automatic Drawing’ was developed during the Surrealist movement, originating in the early 1920s. Control was disregarded, freely allowing the hand and mark making to ‘express the subconscious’ without consideration of quality. Engaging in the practice of ‘Flow’, The psychological approach of fully immersing into such practices allow total freedom of expression as well as engaging subconscious thought and other behaviours. 

Luna : Breuddwyd | Luna : Dream

Mae lluniadau Ynohtna'n archwilio’r meddwl isymwybodol, gan dynnu’n awtomatig ar emosiwn a chof yn ogystal a’r tirweddau tameidiog a haniaethol a grewyd yn eich dychymyg. 

Ynohtna's drawings explore the subconscious mind, automatically drawing upon emotion and memory as well as the fragmented and abstract landscapes created in one’s imagination.

Wydehr

Mae’r astudiaethau hyn yn archwilio cyferbyniad, tonyddiaeth a dyfnder trwy feysydd geometrig crai syml, tra’n caniatáu i’r arfer o ‘lif’ ragori ar agweddau technegol lluniadu. Mae lluniadau 'Wydehr' Ynohtna yn annog mynegiant isymwybod yn ogystal â hunanfyfyrio i ddod i gasgliadau unigol yn y gweithiau.

These studies explore contrast, tonality and depth through minimal crude geometric fields, while allowing the practice of ‘flow’ to exceed the technical aspects of drawing. Ynohtna’s, 'Wydehr' drawings encourage subconscious expression as well as self-reflection to draw individual conclusions in the works.

bottom of page