top of page

Anthony Ynohtna

  • Vimeo
  • Instagram
  • Facebook

Tir - Llinellau Pydredd | Land - Decay Lines

 


Mae defnydd ac agwedd Ynohtna at dirwedd yn aml wedi’i wreiddio yng ngwerthoedd cynrychioliadol y safle; yn enwedig mewn perthynas â chof ac emosiwn. Mae'n cael ei ysbrydoli'n fawr ac yn cael ei dynnu at ardaloedd o adawiad, lle mae natur yn rhyngweithio ag elfennau a grëwyd gan ddyn, megis adeiladau neu olion gweithgaredd dynol a adawyd ar ôl ar y dirwedd.

Ynohtna’s use and approach to landscape is often rooted in the representational values of site; in particularly in relation to memory and emotion. He is heavily inspired and drawn to areas of abandonment, where nature interacts with elements created by man, such as buildings or traces of human activity left behind upon the landscape. 

Sgrech Natur | Nature's Scream

 


Diptych Polaroid a grëwyd mewn ymateb i bryderon lles meddwl yn ystod cyfnod o bandemig Covid-19. Mae diffyg cyfathrebu a rhyngweithio wyneb yn wyneb yn cael effaith sylweddol ar lawer o bobl. Mae'r awydd i'w lleoli'n gorfforol ym myd natur i ddianc ein negyddiaethau, wedi dod yn gynyddol hanfodol yn ein bywydau.


A Polaroid diptych created in response to the concerns of mental wellbeing during times of the Covid-19 pandemic. The lack of face-to-face communication and interaction has significant impact on many people. The desire to be physically located in nature to escape our negativities have become increasingly pivotal in our lives.

Fel Isod Felly Uchod | As Below So Above

 


I gefnogi'r Wcráin a'i phobl yn ystod goresgyniad eu mamwlad, trwy fabwysiadu glas a melyn baner yr Wcrain a'r defnydd o natur (coed) i ysgogi syniadau o ryddid a gwytnwch.

In support of Ukraine and its people during the invasion of their homeland, by adopting the blue and yellow of the Ukrainian flag and the use of nature (trees) to invoke notions of freedom and resilience. 

bottom of page