top of page

T R O I I I < A

  • Instagram

Grŵp celf cydweithredol a ffurfiwyd yn 2021 gan yr artistiaid Rita Ann, Brian Baker ac Anthony Ynohtna.

 

Ffurfiwyd TROIII<A drwy ddiddordebau cilyddol a phrofiadau a rennir, a sylweddolwyd yn ystod eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

Mae TROIII<A yn gweithio'n unigol ac ar y cyd mewn cyfryngau a ffurfiau eang. Trwy ymagwedd amlddisgyblaethol at gelf gyfoes, mae TROIII<yn creu gwaith wedi'i ybsbrydoli a'i ddylanwadu'n fawr gan y berthynas rhwng iechyd meddwl, lles ac ymarferion celf.

Mae pob artist yn dod â'u profiadau, eu dulliau a'u saffbwyntiau unigol i themâu o'r fath, gan greu gweithiau hynod o bersonol ond hygyrch.

Mae enw'r grŵp yn mynegi eu casgledigaeth a hefyd eu bod yn dri unigolyn sydd â phrofiadau a dulliau bywyd gwahanol, un-mew-tri a thri-mewn-un. Mae TROIII<A yn chwilio am ffyrdd newydd o fynegi hyn trwy arferion agored ac archwilio, gwerthoedd a diddordebau a rennir, a dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o wahaniaeth.

A collaborative art group formed in 2021 by artists Rita Ann, Brian Baker and Anthony Ynohtna.

 

 

TROIII<A was formed through mutual interests and shared experiences, realised during their studies at Glyndŵr University, Wrexham.

TROIII<A work both individually and collaboratively in a wide range of media and forms. Through a multi-disciplinary approach to contemporary art, TROIII<A create works heavily inspired and influenced by the relationship between mental health, wellbeing and art practices. Each artist bring their individual experiences, approaches and perspectives to such themes, creating deeply personal yet accessible works. 

 

The group's name expresses their collectivity and also that they are three individuals with different life experiences and methods, one-in-three and three-in-one. TROIII<A seek out new ways to express this collectivity through open practice and exploration, shared values and interests, and understanding and appreciation of difference.  

bottom of page