top of page

Rita Ann

  • Vimeo
  • Instagram
  • YouTube

Mae Rita Ann yn artist amlddisgyblaethol sy'n archwilio themâu dal a dianc. Mae hi wedi ei swyno gyda'r berthynas ddynol â rhwystrau, yn gorfforol ac yn feddyliol. Yn ei hymarfer celf mae hi'n manteisio ar gorfforolrwydd rhwystrau a'u heffaith, er mwyn llywio ein dealltwriaeth o sut rydyn ni'n rhyngweithio â'n gilydd yn ogystal â'n hamgylchedd.

 

Mae ei gwaith yn ceisio dehongli'r perthnasoedd cymhleth hyn trwy ddefnyddio deunyddiau. Mae gwerth y rhain a'r gwrthrychau y mae Rita Ann yn eu cyflogi yn gysylltiedig ag ymarferoldeb, argaeledd a dymunoldeb, gan gwestiynu sut mae gwrthrychau yn cael eu defnyddio a gwerthoedd yn cael eu mesur.

 

Wrth greu ei gosodiadau o rwystrau strwythurol, mae'n gorfodi'r gynulleidfa i ryngweithio â'r gwaith yn ogystal ag ysgogi ymgysylltiad eang a chyffyrddol â'r gwaith.
Rita Ann is a multidisciplinary artist who explores themes of entrapment and escape. She is fascinated with the human relationship with barriers, both physical and mental. In her art practice she exploits the physicality of obstacles and their affect, in order to navigate our understanding of how we interact with each other as well as our environment.

 

Her work attempts to decipher these complex relationships through the use of materials. The value of these and the objects that Rita Ann employs are related to functionality, availability and desirability, questioning how objects are used and values are measured.

 

In creating her installations of structural barriers, she forces the audience to interact with the work as well as provoking a spacial and tactile engagement with the work.

bottom of page