top of page

Rita Ann

  • Vimeo
  • Instagram
  • YouTube

Hunan-Bortread (bydd geiriau bob amser yn brifo fi)
Self-Portrait (words will always hurt me)

 

 

Mae'r darn hwn yn fersiwn haniaethol o'r hunan bortread a ddaw wrth fynegi teimladau ac emosiynau. Drwy ddefnyddio deunyddiau 'rhyw-benodol', a'u dwyn ynghyd mewn ffordd sy'n gwrth-ddweud ei gilydd, ond hefyd mewn ffordd gydlynol a deallgar. Mae gan y llestr, sy'n drosiad i'r hunan, a'r bambŵ sy'n tyllu ar batrwm carthen Gymreig, eu cynodiadau eu hunain, maent wedi'u haddurno â raffia clymog, sy'n ymddangos yn fympwyol, yn lliwgar ac sy'n cario synnwyr o ryddid. 
This piece is an abstract version of the self portrait which is brought about by expressing feelings and emotions. Using 'gender specific' materials, and bringing them together in a contradictory, but also in a cohesive and understanding way. The vessel, a metaphor for self, and the piercing bamboo in the pattern of a Welsh blanket, have their own connotations, are decorated with knotted raffia, which appear whimsical, colourful and which carry a sense of freedom.

Hongian dillad budr allan | Hang out your dirty laundry

 

 

Mae gwaith Rita Ann yn aml yn archwilio'r cysyniad o roalu rhywedd, yn enwedig mewn sefyllfaoedd domestig. Mae'r gosodiad hwn yn ail-ddychmygu'r syniad o'r lein dillad, gan ddod âg agwedd cyfoes at dechnegau a defnyddiau. Mae'r gwaith yn gasgliad o astudiaethau a grëwyd trwy ddefnyddio rhestr ferfau; a wnaed yn enwog gan yr artist Richard Serra. Trwy ei hymarfer a'i defnydd o ddeunyddiau a technegau, mae Rita Ann yn  anelu unwwaith eto i herio rôl rhywedd ac ymagwedd tuag at gelf cyfoes gan fynegi meddwl trwy ei phroses o weithio. Gwenir hyn ochr yn ochr â rhoi sylwadau ar weithiau a grëwyd gan Serra trwy ddefnyddio rhestr ferfau; gan gynnwys, 'i dorri', 'i bwytho', 'i dyllu'.

 
Rita Ann's work often explores the concept of gender roles, in particularly in domestic scenarios. This installation re-imagines the idea of the washing line, bringing a contemporary approach to techniques and materials. The work is a collection of studies created through the use of a verb list; made famous by artist Richard Serra. Through her practice, her use of materials and manipulation techniques, Rita Ann once again aims to challenge the gender role and approach of contemporary art expressing thought through her working process. This is done in parallel to commenting upon works created by Serra through the use of a verb list; including, 'to cut', 'to stitch', 'to pierce'.

Gad i fi freuddwydio | Let me dream

 

Mae gwybod pa un sy'n dod gyntaf, y cysyniad neu'r deunydd yn anodd ei ddiffinio yng ngwaith Rita Ann, oherwydd nid yw hi'n mynd ati i weithio gyda'r naill na'r llall, ond maent yn cyfoethu ei gilydd. Daeth y darn hwn i fodolaeth trwy chwarae ag un defnydd - y lath, a gweld sut y gallai defnydd meddalach ac ymarfer ddylwandau arno a'i drin. Mae Rita Ann yn gyson ymwybodol o'r hyn y mae pob dull yn ei olygu iddi yn ystod ei harbrofion.
Knowing which comes first, the concept or the material is difficult to define in Rita Ann's work, because she doesn't set out to work with either, but they do inform each other. This piece came about through playing with one material - the lath, and seeing how the use of a softer material and practice could influence and manipulate it. Constantly aware of what each method signifies to her during her experimentation.

bottom of page