top of page

Brian Baker

  • Vimeo
  • Instagram

Beach Sequence

 


Fe'm magwyd wrth yr arfordir, neu yn hytrach aber: aber y Tafwys, lle mae'r afon yn troi'n fôr, yn lle corsiog, cilfachau, y tir yn agor yn fôr, aroglau halen a silt a sŵn tonnau'n troi. Cafodd y ffilm hon ei saethu yn Llangrannog yng Ngheredigion, lle rydym ni'n ymweld yn aml. Cafodd y troslais llafar ei ailgymysgu o fy ngyfraniad i lyfr o'r enw Sandscapes, â gyhoeddwyd yn 2020 a'i olygwyd gan Jo Carruthers a nour Dakkak.
I grew up by the coast, or rather the estuary: the Thames estuary, where river becomes sea, a place of marsh, creeks, and land opening into sea, the smells of salt and silt and the sound of lapping waves. This film was shot at Llangrannog in Ceredigion, where we often visit. The spoken voice-over was remixed from my contribution to a book called Seascapes, which was published in 2020 and edited by Jo Carruthers and Nour Dakkak.

Clociau | Clocks

Yn ystod cyfnod cloi haf 2020, fel y sylwodd llawer o bobl, roedd yn ymddangos bod amser yn cyflymu ac yn arafu ar yr un pryd. Yn nyffryn y Ddyfrdwy, lle mae Baker yn byw, roedd caeau cynnar yr haf yn llawn dant y llew, ac roedd gwenyn peillio’n croesi’r awyr las. Mae dant y llew, pan fyddant yn trawsnewid yn bennau hadau, yn cael eu hadnabod yn Saesneg fel ‘clocks’, sy’n adrodd amser dyddiau’r haf a aeth heibio. Mae darn cydymaith i ‘Beach Sequence’, ‘Clocks’ yn fyfyrdod ar lonyddwch y misoedd hynny.

During lockdown summer of 2020, as many people noticed, time seemed to both speed up and slow down at the same time. In the Dee valley, where Baker lives, early summer fields were filled with dandelions, and the blue skies were traversed by pollinating bees. Dandelions, when they transform into seed-heads, are known in English as 'clocks', telling the time of the passing summer days. A companion piece to 'Beach Sequence', 'Clocks' is a meditation on the stillnes of those months.

bottom of page