top of page

Anthony Ynohtna

  • Vimeo
  • Instagram
  • Facebook

Tawelwch Cythryblus | A Turbulent Calm 
 


Mae cyfosodiad wedi bod yn obsesiwn I Ynohtna ers oedran cynnar, a geisir yn aml yn y tirwedd trwy elfennau naturiol cyferbyniol â gwrthrychau neu amgylcheddau 'brwtalaidd' gan ddyn. Mae Ynohtna'n defnyddio paralelau cynrychioliadol o emosiynau mewnol â rhinweddau gweadol a chyffyrddol a geir mewn lleoliadau a gwrthrychau. Mae'r ffilm 'split-sgin' hon yn ceisio cyfosod rhinweddau tawelu safle â'r diffyg mecanyddol sy'n achosi pryder, gan creu cyflwr o 'limbo' rhwng y ddau.


 


Juxtaposition has been an obsession for Ynohtna since an early age, often sought out in the landscape through contrasting natural elements with brutalist man-made objects or environments. Ynohtna draws representational parallels of inner emotions with textural and tactile qualities found in locations and objects. This split screen film attempts to juxtapose the calming qualities of site with anxiety inducing mechanical defect, causing a state of limbo between both. 

Pam?

 

Mae cysur natur yn rhywbeth y mae Ynohtna wedi ei geisio amdano erioed ar adegau o bryder ac iselder; profiad myfyriol yw ailgysylltu â'r elfennau heb aflonyddwch. Er gwaethaf ceisio buddion cadarnhaol mewn safleoedd fel coetiroedd neu ardaloedd arfordirol, mae wastad adegau o bryder, ac anesmwythder fel be pai rhywun neu rhywbeth yn eich arsylwi. Gan ddefnyddio dechneg lled-rückenfigur, mae'r gosodiad ffilm wedi'i drin hwn yn gosod y gynulleidfa mewn rôl weithredol, lle mae delweddaeth, sain ac amgylchedd yn chwarae rhan ganolog yn y profiad.

 

The Solace of nature is something Ynohtna has always sought in times of anxiety and depression; reconnecting with the elements without disturbance is a meditative experience. Despite seeking positive benefits in such sites as woodlands or costal areas, there are always moments of anxiety, an unease as if someone or something is observing you. Using a semi-rückenfigur technique this treated film installation places the audience in an active role, where imagery, sound and environment play a pivotal role in the experience. 

35 Br присвячений україні

Ymroddiedig i'r Wcráin. присвячений україні

Ar ôl ei eni dim ond chwe mis ar ôl trychineb Chernobyl ar 26ain Ebrill 1986, mae Ynohtna wedi cael ei swyno gan ddigwyddiadau'n ymwneud â'r ddamwain drasig ers hynny. Fel cynhyrchion ein hamgylchedd ein hunain, mae ef hefyd wedi cael ei ddylanwadu'n sylweddol gan ei amgylchoedd. Ar ôl cael ei fagu mewn pentref diwydiannol, yn ogystal â’r teimlad di-sigl o fod yn rhywun o’r tu allan yn ei grŵp cyfoedion, roedd Ynohtna yn aml yn dod o hyd i gysur a hapusrwydd wrth archwilio safleoedd a adaewyd ac adfeiliedig, fel ffatrïoedd. Tynnodd debygrwydd rhwng ei emosiynau a'i feddyliau ei hun â'r amgylcheddau y daeth ar eu traws. Mae’r syniad o natur yn adennill yr amgylchedd o waith dyn yn rhywbeth a fydd yn parhau i'w ysbrydoli, dylanwadu ac effeithio ar ei ffordd o edrych ar y byd.

Dedicated to the Ukraine. присвячений україні

Having been born a mere six months after the Chernobyl disaster of 26th April 1986, Ynohtna has been fascinated with events surrounding the tragic accident ever since. As products of our own environments he too has been significantly influenced by his surroundings. Having been raised in an industrial village, as well as the unshakeable feeling of being an outsider in his peer group, Ynohtna often found solace and happiness in exploring abandoned and derelict sites, such as factories. He drew parallels between his own emotions and thoughts with the environments he encountered. The idea of nature retaking the man made environment is something that will continue to inspire, influence and impact his way of viewing the world. 

 

"...over your cities grass will grow" - Anselm Kiefer 

bottom of page